Bước 1/2: - Vui lòng kiểm tra kỹ số lượng, kích thước, quy cách của sản phẩm